Algemene

Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Oranjewoud Export Academy

Versie Januari 2024

 

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van de Stichting Entrepreneurial School of Oranjewoud (h.o.d.n. Oranjewoud Export Academy) voor de zakelijke markt. Tenzij expliciet anders bepaald, hebben de hierna genoemde definities de volgende betekenis.

 

Artikel 1          BEGRIPSBEPALINGEN

 • Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden en eventuele wijzigingen daarvan.
 • Captain: een ervaren ondernemer met een bewezen achtergrond in voor de Oranjewoud Export Academy relevante onderwerpen, bijvoorbeeld export, (internationale) sales, organisatieontwikkeling, ondernemerschap.
 • Coördinator: degene die verantwoordelijk is voor en de leiding heeft over het Lidmaatschap, een Opleiding of een Event.
 • Deelnemer: de natuurlijke persoon of het bedrijf die/dat gebruik maakt van een of meerdere Diensten van de Oranjewoud Export Academy.
 • Diensten: het door de Oranjewoud Export Academy verzorgen van activiteiten binnen het Lidmaatschap, dan wel in de vorm van een Opleiding of Event. In overeenstemming met het gestelde in beschrijvingen van het Lidmaatschap dan wel Opleiding of Event, zulks op de daartoe door de Oranjewoud Export Academy te bepalen locaties en door daarvoor, naar oordeel van de Oranjewoud Export Academy, gekwalificeerde trainers, voorzitters, captains en andersoortige begeleiders. Tijdens de Diensten worden Food & Beverages door de Oranjewoud Export Academy verzorgd.
 • Event: eenmalige bijeenkomst, thematisch georganiseerd rondom actualiteiten of een door Deelnemers uit het Lidmaatschap aangedragen onderwerp.
 • Inschrijfformulier: papieren of digitaal formulier waarmee de Deelnemer zich inschrijft voor een Lidmaatschap, Opleiding of Event.
 • Inschrijfgeld: het bedrag voor de registratie van de inschrijving van de Deelnemer voor een Lidmaatschap, Opleiding of Event. Het inschrijfgeld is verschuldigd aan de start van hetgeen waarvoor ingeschreven wordt.
 • Lidmaatschap: aansluiting bij het ondernemersnetwerk van de Oranjewoud Export Academy. Het lidmaatschap wordt afgesloten voor een periode van minimaal 3 jaar. Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd en/of beëindigd in overeenstemming met hetgeen daarover in het Inschrijfformulier is bepaald. Opzegging dient schriftelijk geschieden, uiterlijk een half jaar voor afloop van de geldende lidmaatschapsperiode.
 • Opleiding: workshop, training, masterclass of programma, waarvoor een individu of een bedrijf zich als Deelnemer kan aanmelden. De opleiding is niet gericht op het verkrijgen van een diploma; na het succesvol doorlopen van een Opleiding kan een certificaat van deelname worden verkregen.
 • Oranjewoud Export Academy: handelsnaam van de Stichting Entrepreneurial School of Oranjewoud, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Oranjewoud aan het adres (8453 JD) Lindelaan 1 en ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 70792860.
 • Overeenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen de Oranjewoud Export Academy en de Deelnemer en op grond waarvan de Diensten worden verricht.
 • Studiegids: een gids waarin een training, workshop, masterclass of programma staat omschreven. Onder studiegids wordt tevens verstaan de relevante informatie die door de Oranjewoud Export Academy via de website wordt aangeboden.
 • Trainer: begeleider van een workshop, training, masterclass of (onderdeel in een) programma, met een focus op een specifieke set aan kennis, vaardigheden en attitude.

Artikel 2         DOELEN

 

2.1 De Oranjewoud Export Academy organiseert en verzorgt Lidmaatschappen, Opleidingen en Events die ten doel hebben daadwerkelijke impact genereren in de ontwikkeling van de Deelnemer. Na het succesvol doorlopen van een Opleiding kan een certificaat van deelname worden verkregen. Dit geldt niet voor het Lidmaatschap en de Events.

2.2 De beschrijvingen van de Opleidingen zijn te vinden op de website van de Oranjewoud

Export Academy.

Artikel 3 TOEPASSELIJKHEID

3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de Oranjewoud Export Academy en op alle Overeenkomsten met de Oranjewoud Export Academy. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, nadat deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

3.2  Deze Algemene Voorwaarden zullen, nadat zij onderdeel van enige Overeenkomst zijn gaan vormen, onderdeel uitmaken van iedere nadien gesloten overeenkomst tussen de Oranjewoud Export Academy en de Deelnemer, dan wel aanbieding van de Oranjewoud Export Academy aan de Deelnemer, zelfs indien niet meer naar de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden is verwezen en/of deze Algemene Voorwaarden niet meer ter hand gesteld zijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3.3 Deze Algemene Voorwaarden gelden tevens ten behoeve van alle door de Oranjewoud Export Academy bij de uitvoering van de in de Lidmaatschap, Opleidingen en Events ingeschakelde derden en diens rechtsopvolgers.

3.4 In geval van discrepanties tussen deze Algemene Voorwaarden in de Nederlandse taal en vertalingen daarvan, zal de Nederlandse versie bindend zijn. 

3.5 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Deelnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 4 AANBIEDINGEN EN OFFERTES

4.1 Alle aanbiedingen die gedaan worden door de Oranjewoud Export Academy zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

4.2 De door Oranjewoud Export Academy gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Oranjewoud Export Academy is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.

4.3 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Oranjewoud Export Academy daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Oranjewoud Export Academy anders aangeeft.

Artikel 5 INSPANNINGSVERPLICHTING ORANJEWOUD EXPORT ACADEMY

5.1 De Oranjewoud Export Academy zal zich inspannen de door haar te leveren Diensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. De Oranjewoud Export Academy neemt daarbij de van toepassing zijnde regelgeving en zorgvuldigheid in acht, met dien verstande dat de Overeenkomst voor de Oranjewoud Export Academy jegens de Deelnemer een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting behelst. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft de Oranjewoud Export Academy het recht bepaalde Diensten te laten verrichten door derden.

5.2 De Oranjewoud Export Academy bepaalt de wijze waarop aan de Diensten invulling wordt gegeven, binnen de daartoe geldende bepalingen en regels van de betreffende Dienst. De Deelnemer wordt geacht kennis te hebben genomen van deze bepalingen en regels en dienovereenkomstig te handelen. Deze bepalingen en regels staan per Dienst beschreven op de website en zijn tevens vindbaar in de Studiegids, brochures en overige opleidingsgidsen.

5.3 De Oranjewoud Export Academy behoudt zich om reden van kwaliteitsverbetering en voorgeschreven herprogrammering het recht voor om de locaties van Diensten tussentijds voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen. De Deelnemer is verantwoordelijk voor tijdige raadpleging van de app in verband met eventueel via die weg aangegeven wijzigingen.

5.4 In geval van het onvoorzien vervallen van (een onderdeel van) een Opleiding spant de Oranjewoud Export Academy zich in om zo mogelijk binnen de doorlooptijd van de betreffende Opleiding een inhaalmogelijkheid te bieden. De Oranjewoud Export Academy is niet aansprakelijk voor welke gevolgen dan ook van het niet kunnen organiseren, dan wel het door de Deelnemer niet (hebben) kunnen volgen van een (deel van een) Opleiding dan wel een inhaalmogelijkheid daarvan.

5.5 De Oranjewoud Export Academy behoudt zich bij onvoldoende inschrijvingen voor een Opleiding of Event het recht voor om deze af te gelasten. Deelnemers die zich voor de betreffende Opleiding of Event hebben ingeschreven ontvangen daarover schriftelijk bericht. Aan hen worden in dat geval geen kosten in rekening gebracht c.q. reeds betaalde gelden (zonder rentevergoeding) teruggestort.

De Oranjewoud Export Academy is niet aansprakelijk voor door de Deelnemer geleden schade in geval van een dergelijke onvoorziene afgelasting van een Opleiding of Event, tenzij er aan de zijde van de Oranjewoud Export Academy sprake is van opzet of grove schuld.

Artikel 6 VERPLICHTINGEN DEELNEMER

6.1 De Deelnemer zal zich gedragen conform de van toepassing zijnde bepalingen en regels binnen het Lidmaatschap, Opleiding of Event. De Deelnemer zal zich onthouden van gedragingen en/of activiteiten die het doel of het effect hebben om de bijeenkomsten, de kennisverwerving of een eerlijke evaluatie van de prestaties te verstoren. Door of namens de Oranjewoud Export Academy kan een trainer of captain en/of de Coördinator een Deelnemer uit een Dienst verwijderen en deelname daaraan ontzeggen indien de Deelnemer de Dienst naar zijn of haar oordeel verstoort.

6.2 De Deelnemer zal tijdig, vóór aanvang van de betreffende Dienst, op de daartoe aangewezen locatie aanwezig zijn.

6.3 De Deelnemer zal zich naar beste vermogen inspannen een Opleiding binnen de gestelde termijn met succes af te ronden. De Deelnemer zal zich inspannen aan alle bijeenkomsten deel te nemen, tenzij dit om zwaarwegende redenen niet van hem gevergd kan worden en daarover afstemming door de Deelnemer met de Coördinator en de betreffende trainer of captain heeft plaatsgevonden.

6.4 Indien naar het oordeel (van Trainers, Captains en/of Coördinator) van de Oranjewoud Export Academy sprake is van ontoelaatbaar gedrag van de Deelnemer, al dan niet bestaande uit het bij herhaling niet nakomen van de onder 6.1, 6.2 en 6.3 genoemde verplichtingen, ontvangt de Deelnemer door of vanwege de Oranjewoud Export Academy een waarschuwing. Het niet direct en niet onvoorwaardelijk naleven van een zodanige waarschuwing kan uiteindelijk leiden tot het niet kunnen voortzetten van de Dienst bij de Oranjewoud Export Academy en geeft de Oranjewoud Export Academy het recht om de Overeenkomst met de Deelnemer te beëindigen, zonder dat de Oranjewoud Export Academy daarbij gehouden is tot enige vorm van (schade)vergoeding aan de Deelnemer.

6.5 De Deelnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de Oranjewoud Export Academy aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk

zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan de Oranjewoud Export Academy worden verstrekt.

Artikel 7 COLLEGEGELD, KOSTEN, PRIJS EN BETALING

7.1 De facturering van de verplichte bijdragen voor het Lidmaatschap geschiedt eenmaal per jaar. Voor Opleidingen geldt dat voorafgaand aan de eerste bijeenkomst, wordt gefactureerd. In overleg kan een betalingsregeling worden afgesproken. Alle betalingen aan de Oranjewoud Export Academy dienen te worden voldaan in Euro’s en op de door de Oranjewoud Export Academy aangegeven bankrekening en wijze.

7.2 De geldende tarieven voor de diensten van de Oranjewoud Export Academy staan vermeld op de website van de Oranjewoud Export Academy. De Oranjewoud Export Academy is gerechtigd om de tarieven jaarlijks aan te passen.

7.3 De betaling van de verplichte bijdrage of overige verschuldigde vergoedingen dient uiterlijk te zijn voldaan vóór of op de vervaldatum van de factuur. De mogelijkheid tot verrekening of opschorting van een betaling is uitdrukkelijk uitgesloten.

7.4 Indien de betaling van de verplichte bijdrage niet binnen de in 7.3 vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de Deelnemer van rechtswege, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist, in verzuim en zal over het openstaande bedrag vanaf dat moment een rente verschuldigd worden van 1% per maand, te rekenen vanaf de datum waarop het verzuim aanvangt, waarbij een gedeelte van een maand als een volle maand zal worden gerekend.

7.5 Indien de Deelnemer ook na aanmaning de gefactureerde bedragen niet voldoet, zal de Oranjewoud Export Academy (buiten)gerechtelijke kosten conform “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten”, zoals genoemd in artikel 6:96 lid 4 BW in verband met incassering van de opeisbare bedragen aan de Deelnemer in rekening brengen, ook indien buitengerechtelijke kosten slechts zien op het verzenden van een of enkele sommaties.

7.6 De Oranjewoud Export Academy is in geval de Deelnemer als bedoeld in 7.4 in verzuim verkeert, gerechtigd om met onmiddellijke ingang de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten en/of deelname aan het Lidmaatschap, de Opleiding of het Event zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, onverminderd al haar overige rechten op grond van de Overeenkomst of de wet. Dit laat onverlet de betalingsverplichting van de Deelnemer voor de reeds gefactureerde bedragen. In geval van niet, niet gehele of niet tijdige betaling zal de Deelnemer in geen geval geoorloofd zijn om bijeenkomsten binnen het Lidmaatschap, de Opleiding of het Event te volgen.

7.7 Indien aan het eind van het Lidmaatschap, de Opleiding of het Event de verplichte bijdrage of een gedeelte daarvan niet is voldaan, wordt niet eerder tot inschrijving voor een volgende Dienst overgegaan dan nadat het nog openstaande bedrag, en de verplichte bijdrage voor de Dienst waarvoor de Deelnemer zich wenst in te schrijven in één keer is voldaan, tenzij de Oranjewoud Export Academy in het betreffende geval om haar moverende redenen anders beslist.

7.8 Indien in geval van een Opleiding een nog openstaande verplichte bijdrage niet is voldaan, wordt aan de Deelnemer geen certificaat van deelname verstrekt.

Artikel 8 AANSPRAKELIJKHEID

8.1 De Deelnemer is aansprakelijk voor en zal de Oranjewoud Export Academy vrijwaren tegen alle schade die de Oranjewoud Export Academy lijdt voortvloeiende uit of samenhangend met een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de Deelnemer in de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit een Overeenkomst met de Deelnemer of voortvloeiende uit een door de Deelnemer jegens de Oranjewoud Export Academy haar ondergeschikten of jegens derden gepleegde onrechtmatige daad.

8.2 Behoudens opzet en grove schuld is de Oranjewoud Export Academy niet aansprakelijk voor diefstal of verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen van de Deelnemer binnen en rondom de terreinen van de Oranjewoud Export Academy, of elders geleden tijdens de studiereizen en andere activiteiten van de Oranjewoud Export Academy.

8.3 Behoudens opzet en grove schuld is de Oranjewoud Export Academy in geen geval jegens de Deelnemer aansprakelijk voor bijzondere schade, gevolgschade, indirecte schade, bijkomstige of incidentele schade of strafrechtelijke schade, met inbegrip van, maar zonder daartoe beperkt te zijn, schade als gevolg van vertragingen, winstderving, gemiste besparingen, verhoogde bedrijfskosten, schade veroorzaakt door of aan klanten van Deelnemer, verlies van klanten, verlies van goodwill, etc. ongeacht de oorzaak, de grond voor aansprakelijkheid en ongeacht of de schade op enige wijze voorzienbaar was.

8.4 De aansprakelijkheid van de Oranjewoud Export Academy voor directe schade is beperkt tot maximaal het bedrag van de door de Deelnemer daadwerkelijk aan de Oranjewoud Export Academy betaalde verplichte bijdragen.

Artikel 9 OVERMACHT

9.1 Onder overmacht dient te worden verstaan elke omstandigheid buiten de macht van de Oranjewoud Export Academy welke van dien aard is dat naleving van de Overeenkomst in redelijkheid niet van de Oranjewoud Export Academy kan worden gevergd.

Onder overmacht wordt mede verstaan:
– (burger)oorlog en oproer, ook buiten Nederland, gehele of gedeeltelijke mobilisatie;

– epidemieën;
– terrorisme;
– bezetting van de Oranjewoud Export Academy;
– brand en andere storingen binnen de gebouwen van de Oranjewoud Export Academy;
– transportmoeilijkheden, werkstakingen of andere collectieve acties, stremming, uitsluiting;
– een algemeen gebrek aan voor het tot stand brengen van de in het Inschrijfformulier overeengekomen prestatiebenodigde zaken of diensten;
– natuurgeweld
– bovenmatig ziekteverzuim en algemene openbaar vervoersproblemen
– alsmede elke (andere) omstandigheid waardoor de normale gang in de Opleiding/gebouwen en/of op de terreinen van de Oranjewoud Export Academy wordt belemmerd, ten gevolge waarvan de uitvoering van de Diensten in redelijkheid niet van de Oranjewoud Export Academy kan worden verlangd.

9.2 In geval van overmacht aan de zijde van de Oranjewoud Export Academy heeft de Oranjewoud Export Academy het recht om de uitvoering van haar verplichtingen onder de Overeenkomst op te schorten, onder kennisgeving van de omstandigheden die oorzaak zijn van de overmacht aan de zijde van de Oranjewoud Export Academy.

9.3 Indien de periode gedurende welke door overmacht nakoming van de verplichtingen van de Oranjewoud Export Academy redelijkerwijs niet mogelijk is, langer duurt dan 6 maanden, dan zijn Deelnemer en Oranjewoud Export Academy bevoegd in onderling overleg de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

9.4 Indien de Oranjewoud Export Academy bij het intreden van overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds verrichte c.q. het te verrichten gedeelte afzonderlijk te factureren en zal de Deelnemer deze factuur voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 10 GEHEIMHOUDING

10.1 De Oranjewoud Export Academy leeft de Wet Bescherming Persoonsgegevens na en zal derhalve alle persoonlijke informatie betreffende de Deelnemer ongeacht door wie deze is verstrekt, als strikt vertrouwelijk behandelen en zal deze informatie zonder voorafgaande toestemming van de Deelnemer niet aanwenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

10.2 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

10.3 Uitzonderingen op het bepaalde in dit artikel kunnen zich voordoen in uitzonderlijke situaties waarin het belang/welzijn van de Deelnemer zulks redelijkerwijs noodzakelijk maakt of waarin dit op wettelijke of gerechtelijke grondslag van de Oranjewoud Export Academy wordt verlangd, in welk geval de Deelnemer, zo mogelijk vooraf, zo veel mogelijk op de hoogte zal worden gesteld.

Artikel 11 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Op alle door de Oranjewoud Export Academy verstrekte zaken, zoals boeken, readers, formats, hand-outs, presentatiematerialen en software rusten auteursrechten van de Oranjewoud Export Academy dan wel van derden en deze zaken zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Deelnemer voor de Dienst. De in dit artikel bedoelde zaken mogen niet zonder nadrukkelijk voorafgaande toestemming van de Oranjewoud Export Academy worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt en/of op andere wijze ter kennis van derden worden gebracht of aan derden worden verstrekt, zulks zowel gedurende de looptijd van de Overeenkomst als daarna.

Artikel 12 OVERIG

12.1 Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde van toepassing. Partijen laten ten aanzien van de nietige of vernietigde bepalingen vervolgens bepalingen in de plaats komen die zoveel mogelijk recht doen aan de bedoeling van de nietige of vernietigde bepalingen.

12.2 De Oranjewoud Export Academy heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden zullen tenminste veertien (14) kalenderdagen voor de inwerkingtreding daarvan schriftelijk aan de Deelnemer ter kennis worden gebracht.

Artikel 13 GESCHILLEN, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

13.1 Ingeval van een klacht of geschil tussen partijen inzake de Overeenkomst, de uitvoering van de Diensten of anderszins, zullen partijen al het mogelijke doen om in gezamenlijk overleg tot een minnelijke schikking te komen.

13.2 Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten van de Oranjewoud Export Academy en de Deelnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing en geschillen die niet in der minne kunnen worden opgelost zullen op verzoek van de meest gerede partij exclusief worden voorgelegd aan de alsdan bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Nederland.

Deze Algemene Voorwaarden zijn op 17 januari 2024 vastgesteld door het Bestuur van de Oranjewoud Export Academy en vervolgens via de website van de Oranjewoud Export Academy ook extern ter kennis gebracht van derden. Deze Algemene Voorwaarden zijn met onmiddellijke werking van kracht. Indien en voor zover (onderdelen van) een brochure of factsheet in strijd zijn met (bepalingen van) deze Algemene Voorwaarden, prevaleert de tekst van deze Algemene Voorwaarden.

Het Bestuur

Scroll naar boven